The Figure Symposium
1 - 29 July, 2009

RYTAS JAKIMAVICIUS (Lithuania)
In 1977-1984, Rytas Jakimavicius studied in Ceramics Department in the Lithuanian State Institute of Art. Already in the years of his studies, Jakimavicius found his expression as a creative personality affirming his world outlook with the help of original sculptural statements.

Jakimavicius is a representative of
the generation, the art outlook of which was formulated in the beginning of the nineties, when the tendencies of self-reflection were especially strengthened in the Lithuanian art.
So, it is not surprisingly, that Jakimavicius' creative energy is more focused on the implication of his individual world outlook rather than on the solving the functional and technological problems. The question of contradiction between "appliance" and "imitation", so important for the art society in the cross of seventies and eighties does not exist for Jakimavicius. The artist perceives these two polarised attitudes as absolutely comprehensible thing and organically adapts them in earthenware. There vanish in his works the boundaries and signs which earlier strictly distinguished between "high" and "low" art and did not allow to link the ideas of "pure" art with everyday needs.

There is no distance between "functionalism" and "imitation" left in Jakimavicius' works. This dichotomy vanishes, merging and revealing new horizons of the plastic expression's perception and interpretation. His works could also be "applied": a spectator's decision could transform the mutating figures into vases or fountains. But the author does not limit himself with the experiments of form. Under the intriguing exterior "integument" there is always hidden the deeper layers of subjective experience that open to a spectator like revealed intimate visions or a result of deep existential considerations.


RYTAS JAKIMAVICIUS (Litvánia)
Rytas Jakimavicius a litván állami m?vészeti intézet kerámia szakán tanult 1977 – 1984 között. Már tanulmányai ideje alatt kreatív személyiségként fejezte ki a világról való szemléletét eredeti szobrászati vallomásaival.

Jakimavicius annak a generációnak a képvisel?je, melynek m?vészi szemléletmódja a 90-es évek elején formálódott, amikor is a litván m?vészetben különösen meger?södtek az önreflexió tendenciái. Így nem meglep?, hogy Jakimavicius kreatív energiái is inkább egyéni világszemléletének kifejezésére összpontosultak, mint a funkcionális és technológiai problémák megoldására. Az “alkalmazás” és “utánzás” közötti ellentmondás kérdése, mely a m?vésztársadalomnak annyira fontos volt a 70-es, 90-es éveken át, Jakimavicius számára nem létezett. A m?vész ezt a két sarkos állásfoglalást egy teljesen érthet? dologként érzékelte és szervesen adaptálta k?edénybe. M?veiben elt?nnek azok a határok és jelek, melyek korábban szigorúan megkülönböztették a “magas” és az “alacsony” m?vészetet és nem hagyták, hogy a “tiszta” m?vészet eszméi a mindennapi igényekhez kapcsolódjanak.

Jakimavicius munkáiban nincs távolság a “funkcionalizmus” és az “utánzás” között. Ez a kett?ség elt?nik, egybeolvad és a szobrászi kifejezésmód érzékelésének és értelmezésének új perspektíváit tárja föl. M?veit “alkalmazni” is lehet: a szemlél? döntésén múlik, hogy a figurát vázává, vagy kúttá változtatja át. De a m?vész nem korlátozza magát formakísérletekkel. Az izgató küls? “burok” alatt mindig a szubjektív tapasztalat mélyebb rétegei rejt?znek, melyek, mint feltáruló meghitt látomások, vagy mély egzisztenciális megfontolások eredményeként nyílnak meg a néz?nek. 

 


Please email Steve at icshu@hotmail.com for information about participation in this szmposium.


International Ceramics Studio
H-6000 Kecskemét, Kápolna u.11, Hungary
tel: +36 76 486 867
email: icshu@hotmail.com